De algemene voorwaarden

Louter Spelen vanuit BewustZijn
Pagina 1 van 2 Augustus 2018
Algemene Voorwaarden van Louter Spelen vanuit Bewust Zijn.

1 Algemeen
1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
opdrachtnemer: Louter Spelen vanuit Bewust Zijn, ingeschreven in het handelsregister onder
kvk nummer 68829221.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen
7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd
door opdrachtnemer.

2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen of
de werkzaamheden voorvloeiend uit de door opdrachtnemer
verstrekte offerte of opdrachtbevestiging zijn aangevangen. De
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De
bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op
andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij
uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4 Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers
door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden,
welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in
de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te
stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden
de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht
voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van
de verlangde gegevens en bescheiden of door het te laat of te
beperkt beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor
rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke
persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten
en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe
opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf
toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de
opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan
na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben
bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van
overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover
derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem
door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of
strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte
offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van
opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn
belang bij de verlening van de opdracht.
4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of
over diens werkwijze en dergelijke, noch de offerte,
rapportage of andere schriftelijke uitingen van
opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen.
Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet
van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen
nemen.
5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun
verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen
ingeschakelde derden.

7. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of
heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht
van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder mede begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten
en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en
ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of
te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die
producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
werkzaamheden van opdrachtnemer.

8 Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van
de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch
voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen
een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen,
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd
met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden,
wordt bij aanvaarding van de opdracht dan wel per maand of
na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in
rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer
hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen
wordt de van toepassing zijnde omzetbelasting afzonderlijk in
rekening gebracht.
4. Voorschotnota ’s welke bij de aanvang van een opdracht in
rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste
nota na het voltooien van de werkzaamheden.
5. Een afspraak die meer dan 2 dagen (48 uur) vooraf is
afgezegd, zal niet worden berekend. Een afzegging binnen 2
dagen (48 uur) zal voor 100% aan opdrachtgever worden
doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
6. Een training of dagdeel die binnen 14 dagen voor aanvang
wordt afgezegd wordt voor 100% aan opdrachtgever
doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.

9 Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting
of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen
na
factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door
middel van overmaking ten gunste van een door
opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde
termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij
opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te
betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
Louter Spelen vanuit Bewust Zijn
Pagina 2 van 2 Augustus 2015
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op
de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt
als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van
opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe
aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van
opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende)
zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen,
is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige
rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst
onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan
opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct
opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn
opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve
van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

10 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden
en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na
de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de
ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat
hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft
opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds
betaald honorarium.

11 Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij
voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter
beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan
nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de
informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn
afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn
indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar
blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer
de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een
hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan
toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek.

12 Opzegging
1. Partijen kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wegens
onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed
onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien
aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de
overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt
daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds
verrichte en eventueel nog te verrichten werkzaamheden.
2. De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan
de wederpartij te worden meegedeeld.

13 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen
verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van
hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt
doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever
aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van
opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts
aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium
dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader
van de opdracht of deelopdracht heeft ontvangen. Bij
opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar
hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de
laatste zes maanden.
2. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is
echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van
deze derden.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband
houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van
opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

14 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is
bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van
werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één
jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer gevestigd is. Het vorenstaande laat onverlet
dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting
kunnen overeenkomen.

Augustus 2018